Oferta

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Oferta Domu Pomocy Społecznej w Zdunach

Oferta Domu Pomocy Społecznej w Zdunach skierowana jest dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zapewnia całodobową opiekę poprzez:

- zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, zapewnienie intymności, niezależności oraz umożliwianie rozwoju osobowości i w miarę możliwości, ich samodzielności poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry i stworzenie odpowiednich warunków techniczno – lokalowych

- poszanowanie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach

- świadczenie dla mieszkańców całodobowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców Domu poprzez udział w terapii zajęciowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb mieszkańca z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, możliwości i zainteresowań, stworzenie indywidualnych planów wsparcia, udostępnienie pomieszczeń do realizacji zadania oraz wykwalifikowanej kadry

- dbanie o prawidłowość relacji miedzy mieszkańcem, a jego rodziną poprzez inicjowanie kontaktów bezpośrednich, utrzymywanie kontaktów telefonicznych, informowanie rodziny o możliwości urlopowania mieszkańca i w miarę możliwości organizowanie jego wyjazdu i powrotu

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu ze społecznością lokalna poprzez organizację oraz uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych i okolicznościowych, zapraszanie gości: seniorów, dzieci i młodzieży ze szkół, które organizują występy, przedstawienia z różnych okazji

- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców poprzez umożliwienie kontaktu z psychologiem oraz innymi specjalistami

- zapewnienie mieszkańcom potrzeb kulturalnych poprzez działanie punktu bibliotecznego na terenie Domu oraz uczestnictwo w różnych imprezach lokalnych i okolicznościowych

- zapewnienie mieszkańcom pomocy w komunikacji oraz rozwiązywaniu praw z instytucjami zewnętrznymi, m. in.: sądami, prokuraturą, Policją, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi poprzez pomoc w rozumieniu przepisów prawnych i ich tłumaczeniu oraz poradnictwa, a także pomoc w pisaniu określonych podań

- możliwość udzielania mieszkańcom świadczeń zdrowotnych nieprzewidzianych w statucie Domu, jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców i pozwalają na to warunki Domu

- dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz innych specjalistów poprzez współpracę z jednostkami opieki zdrowotnej

- dostęp do rehabilitacji w obrębie placówki zgodnie z zaleceniami lekarskimi poprzez udostępnienie wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny  sal

- zapewnienie usług transportowych dla mieszkańców również niepełnosprawnych ruchowo poprzez udostepnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- zapewnienie możliwości rozwoju samorządności mieszkańców poprzez rozwój samorządu

- zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych poprzez udostepnienie kasetki oraz bankowego konta depozytowego

- stworzenie dogodnych warunków umożliwiających edukacje dzieci i młodzieży poprzez współpracę organizacje dowozu dzieci do szkoły, organizacje niezbędnych dokumentów, udostępnienie pomieszczeń do zajęć, współpracę ze szkołą, nauczycielami i innymi osobami i instytucjami

- zapewnienie mieszkańcom wolności wyznania

- zapewnienie godnego pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego

Realizacja zadań złagodziła skutki problemu społecznego jakim jest dysfunkcyjność i patologia dzieci i młodzieży, przyczyniła się do polepszenia ich standardu życia, dorastania w klimacie miłości, zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa, a także pomogła łagodzić skutki ich niepełnosprawności i wspomogła ich rozwój. W niektórych sytuacjach wsparci zostali ich rodzice i rodziny, którzy nie zawsze umieją sobie poradzić z chorobą i zachowaniem osoby bliskiej. Spełnione zostały warunki bezpiecznego i godnego życia, zachowania intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i w miarę możliwości ich samodzielności poprzez całodobowa opiekę i pomoc w zaspokajaniu wszelkich potrzeb bio – psycho – społecznych.

Nasza oferta obejmuje:

- Warunki mieszkaniowe dla mieszkańców

- Terapię zajęciową

- Rehabilitacje ruchową

- Usługi opiekuńcze

- Usługi socjalne

- Opiekę medyczną

- Pomoc psychologiczną

Warunki mieszkaniowe dla mieszkańców

         Dom Pomocy Społecznej jest jednostką stacjonarną z liczbą miejsc 70. Podzielony jest na cztery grupy (2 grupy na pierwszym piętrze oraz kolejne dwie grupy na drugim piętrze), na których znajdują się pokoje mieszkalne:

- 2 pokoje jednoosobowe,

- 8 pokoi dwuosobowych

- 12 pokoi trzyosobowych

- 4 pokoje czteroosobowe

Każdy z pokoi wyposażony jest w łóżko lub tapczan odpowiedniego typu lub dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańca, szafę na ubrania, wiszące półki, komoda, stolik i fotelik, odpowiadające liczbie osób zamieszkujących dany pokój.

Osoby poruszające się samodzielnie zajmują pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, osoby leżące zamieszkują pokoje czteroosobowe.

Na każdej grupie znajduje się sala dziennego pobytu wyposażona w telewizor, radio – magnetofon, odtwarzacz DVD. Sale wyposażone są w: stoły, krzesła odpowiadające liczbie mieszkańców grupy z wyłączeniem osób leżących. W salach znajdują się wyprowadzenia elektryczne służące mieszkańcom do podłączenia dodatkowego sprzętu. Kuchenki pomocnicze wyposażone są w meble kuchenne z podstawowym wyposażeniem, lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, naczynia, czajnik bezprzewodowy, stół.

Pomieszczenia sanitarne wolne są od barier architektonicznych, przystosowane dla osób niepełnosprawnych tj.: umywalki, szafki, włączniki i inne drobne wyposażenia, które znajdują się na odpowiedniej wysokości zarówno dla osób poruszających się samodzielnie jak i dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przemieszczanie się między oddziałami jest bardzo swobodne, pozbawione barier architektonicznych. Komunikacje między piętrami ułatwia winda.

 

- terapia zajęciowa,

- terapia kulinarna,

- pracownia stolarska,

- pracownia muzyczna,

- sala doświadczeń swiata,

- sala aromaterapii,

- sala dziennego pobytu,

- sala komputerowa,

- sala integracji sensorycznej,

- sala rekreacyjna (boisko, skwer, ogród),

- pokój gościnny,

- kaplica,

- rehabilitacja ruchowa: sala hydroterapii, sala kinezyterapii, sala siłowni,

- usługi opiekuncze,

- usługi socjalne,

- opieka medyczna,

- pomoc logopedyczna,

- pomoc pegadogiczna,

- pomoc psychologiczna.